wijzig taal:

Als een applicatie gebruikt wordt door gebruikers met verschillende talen dan is het voor de gebruikers ervaring prettig dat elke gebruiker het formulier te zien krijgt in zijn of haar eigen taal.

Bij het opstarten van een formulier moet dan eerst de taal van de applicatie worden gecheckt waarna het formulier automatisch in de taal van de gebruiker wordt getoond. Als een vertaling niet beschikbaar is, dan wordt de standaardtaal getoond. Na het opstarten van het formulier heeft de gebruiker dan ook nog de mogelijkheid om de taal zelf te wijzigen.

maken van meertalig formulier

Om een formulier meertalig te maken zal eerst een vertaaltabel op een apart tabblad toegevoegd moeten worden aan het bestand. Noem in de VBA-editor deze sheet shTranslations.

Elke vertaling moet daarbij een unieke ID krijgen.

In de kolomkop moet de de taalcode van de betreffende vertaling worden neergezet. Deze kan dan vergeleken worden met de huidige taal van de applicatie.

vertaal tabel

Taalcodes kunnen opgezocht worden op taal codes. Verschillende taalcodes voor dezelfde taal kunnen in dezelfde kolom worden neergezet gescheiden door een underscrore. De taal van de applicatie kan uitgelezen worden met: Application.LanguageSettings.LanguageID(msoLanguageIDUI)

Op het formulier moet vervolgens bij elk besturingselement dat vertaald moet worden, bij de Tag-eigenschap van het besturingselement, de ID worden neergezet van de betreffende vertaling.

Bij het opstarten van het formulier worden dan eerst automatisch deze tags uitgelezen en daarna worden de bijbehorende besturingselementen voorzien van de juiste vertaling.

Voor het vertalen van deze besturingselementen kan de volgende code worden gebruikt:

'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur  : Manfred van den Noort
' Copyright : © 2021 worksheetsvba.com, alle rechten voorbehouden
' Versie  : 1.0
' Datum   : 2021-01-03
' Doel   : Meertalig formulier
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public Sub TranslateForm(oForm As Object, lLangCode As Long)
  Dim ctl As Control, lLangColumnNumber As Long, sTranslation As String, i As Long, arr
  lLangColumnNumber = GetColumnNumberOfLanguageCode(lLangCode)
  If IsNumeric(oForm.Tag) Then
    sTranslation = GetTranslation(lLangColumnNumber, oForm.Tag)
    If sTranslation <> vbNullString Then
      oForm.Caption = sTranslation
    End If
  End If
  For Each ctl In oForm.Controls
    Select Case TypeName(ctl)
      Case "CommandButton", "Label", "Frame", "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
        If IsNumeric(ctl.Tag) Then
          sTranslation = GetTranslation(lLangColumnNumber, ctl.Tag)
          If sTranslation <> vbNullString Then
            ctl.Caption = sTranslation
          End If
        End If
      Case "TabStrip"
        If ctl.Tag <> vbNullString Then
          arr = Split(ctl.Tag, "_")
          For i = 0 To ctl.Tabs.Count - 1
            If i <= UBound(arr) Then
              If IsNumeric(arr(i)) Then
                sTranslation = GetTranslation(lLangColumnNumber, CLng(arr(i)))
                If sTranslation <> vbNullString Then
                  ctl.Tabs(i).Caption = sTranslation
                End If
              End If
            End If
          Next
        End If
      Case "MultiPage"
        For i = 0 To ctl.Pages.Count - 1
          With ctl.Pages(i)
            If IsNumeric(.Tag) Then
              sTranslation = GetTranslation(lLangColumnNumber, .Tag)
              If sTranslation <> vbNullString Then
                .Caption = sTranslation
              End If
            End If
          End With
        Next
    End Select
  Next
End Sub

Public Function GetColumnNumberOfLanguageCode(lLangCode As Long) As Long
  Dim lColNo As Long, i As Long
  lColNo = 2 'default
  For i = 2 To shTranslations.UsedRange.Columns.Count
    If InStr(shTranslations.Cells(1, i).Value, "_" & lLangCode & "_") Then
      lColNo = i
    End If
  Next
  GetColumnNumberOfLanguageCode = lColNo
End Function

Private Function GetTranslation(lLangColumnNumber As Long, iTranslationID As Integer) As String
  Dim iTranslationRow As Long
  iTranslationRow = Evaluate("iferror(match(" & iTranslationID & ",'" & shTranslations.Name & "'!A:A,0)," & 0 & ")")
  If iTranslationRow > 0 Then
    GetTranslation = shTranslations.Cells(iTranslationRow, lLangColumnNumber).Value
  End If
End Function

Vervolgens moeten aan het formulier keuzerondjes worden toegevoegd voor elke taal en wordt bij het opstarten van het formulier de taal van de applicatie uitgelezen.

Met deze code kunnen de meest gangbare besturingselementen vertaald worden. Als gezegd moet de vertaal-ID opgeslagen worden in de Tag eigenschap van het besturingselement. Als deze Tag op dit moment ook al ergens anders voor gebruikt wordt, dan moet de code hiervoor aangepast worden. Ook zijn aanpassingen nodig als tevens de ControlTipText van besturingselementen en de Accelerator van een opdrachtknop vertaald/vertaald moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door meerdere vertaal-IDs in een Tag te zetten, die gescheiden worden door een pipe.

Hieronder kan een voorbeeldbestand worden gedownload waarin de uitwerking van een meertalig formulier te zien is. Dit bestand bevat Engelse en Nederlandse voorbeeld vertalingen. Als een taal van een gebruiker niet gevonden wordt, dan wordt standaard de Engelse vertaling getoond. Hopelijk kan dit bestand helpen bij het maken van een eigen meertalig formulier.

Download meertalig formulier demobestand:
zip-13Meertalig formulier 1.0
 

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen bij het maken van een meertalig VBA formulier. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up